Buscar

Trafos para Paraguay


Siemens Trafos x 4 units (128 tons each) // POL: Shanghai, China ūüá®ūüá≥ // Transshipment: Montevideo, Uruguay ūüáļūüáĺ // POD: Villa Hayes, Asuncion, Paraguay ūüáĶūüáĺ //¬†¬†